Política de privadesa

Qui som

El lloc web www.mountainrunners.cat és propietat de l’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ, entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 12637, i el número C177 en el Cens d’organitzadors d’activitats fisicoesportives en el medi natural, amb CIF G63999817 i domicili social al C/Ciutat, 27, bxs., de Berga – 08600 – BARCELONA.

Usuaris

L’accés i ús del lloc web  implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions generals d’ús, quedant expressament prohibida la utilització del lloc web amb fins il·legals o diferents dels autoritzats en les condicions d’ús.

L’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els enllaços o la informació obtinguda a través d’aquest lloc web sense previ avís.

Règim Jurídic

Les condicions generals oferides en aquest lloc web s’aplicaran en tot cas als contractes celebrats i que tinguin per objecte els serveis oferts en el mateix, i es troben en tot cas sotmeses al que disposa la legislació nacional i de la Comunitat Autònoma de Catalunya que reguli les condicions generals de contractació, la publicitat i l’ordenació de l’activitat comercial, el règim de les agències de viatges, els drets dels consumidors i usuaris i la societat de la informació i comerç electrònic, tot això sense perjudici de l’aplicació preferent de les condicions particulars que puguin regir l’oferta i la prestació de determinats serveis i activitats.

Contingut

L’usuari queda expressament advertit de que la informació continguda en el lloc web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas l’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ serà responsable dels perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la que s’accedeixi per o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions del servei o transmissió o fallades en línia.

Protecció de dades

Totes les dades personals facilitades per l’usuari queden subjectes al règim general de protecció de dades personals previst per l’ordenament jurídic espanyol i, en particular, per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre o per quantes disposicions es desenvolupin o substitueixin.

Indicar que he llegit i accepto la política de privacitat suposa l’expressió inequívoca del consentiment del titular de les dades per al tractament o cessió de les dades personals en les condicions previstes a la clàusula legal corresponent de la política de privacitat a la qual l’usuari pot tenir accés en aquest mateix lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els signes, marques, logotips, dibuixos, fotografies, aparença i disseny de les pantalles i, en general, elements que figuren en aquest lloc web estan protegits per drets de marca de l’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERSD EL BERGUEDÀ i de la propietat intel·lectual propis de l’entitat o, en qualsevol cas, dels diferents subjectes als que correspongui la seva titularitat o autoria.

Les imatges i vídeos que apareixen en aquest lloc web són pròpies o cedides. Aquests continguts estan subjectes a drets d’autor i protegits per drets de propietat intel·lectual amb el corresponent Copyright. No està permesa la seva difusió, comercialització, tractament o transmissió per qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit dels titulars del Copyright.

Queda per tant prohibida la seva reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà sense el consentiment previ per i escrit de l’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ o del seu legítim titular o autor, essent perseguida la violació d’aquests drets amb tots els mitjans que per a aquest fi estableixi l’ordenament jurídic.

Enllaços a altres continguts o directoris

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ no serà responsable de la informació adreçada als destinataris dels seus serveis a través dels enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o eines per buscar continguts aliens a la finalitat i al contingut propi del lloc web www.cavallsdelvent.com de ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ i que es refereixin a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitzats, i que no fos coneguda per ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ de forma efectiva, tot això en les condicions legalment establertes.

Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ l’informa que en determinades àrees del lloc web es demanen a l’Usuari una sèrie de dades de caràcter personal. L’Usuari té el dret d’acceptar o rebutjar les condicions legals en les que s’aporten aquestes dades. L’acceptació es considera com a consentiment informat i autorització per al tractament automatitzat de les dades per part de ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ. Els fitxers de dades sota la nostra responsabilitat es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. L’Usuari té en tot moment el dret a accedir a aquesta informació, essent possible rectificar-la, cancel·lar-la o oposar-s’hi adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identitat a l’adreça C/Ciutat, 27, bxs., de Berga, 08600, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a info@mountainrunners.cat.

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ considera que totes les dades de l’Usuari registrades són de la màxima importància i, per tant, es compromet al compliment de la seva obligació de secret en el tractament de les dades de caràcter personal facilitades i del deure de tractar-les amb confidencialitat.

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ com a responsable del fitxer de dades, així com els implicats en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals s’hagin comunicat les dades de caràcter personal en virtut de l’autorització atorgada prèviament per l’Usuari, estan obligats a preservar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat en les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o pèrdua de dades. S’informa a l’Usuari que les mesures tècniques no són infalibles, i, per tant, el responsable del Fitxer no podrà tenir-se com a responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

L’Usuari, enviant les seves dades de caràcter personal i de correu electrònic a l’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ autoritza expressament l’ús d’aquestes dades als efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les realitzades per correu electrònic per a ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ o entitats / empreses col·laboradores, per informar de les seves activitats, notícies, promocions, així com d’ofertes de serveis i productes relacionats amb l’activitat que es desenvolupa. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l’Usuari manifesti a ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ la seva decisió de no voler que les seves dades siguin utilitzades per proporcionar-li informació sobre les seves ofertes, productes i serveis dirigint-se al C/Ciutat, 16 08600 Berga, Barcelona, o per correu electrònic a info@mountainrunners.cat.

Les dades de caràcter personal de l’Usuari, així com les que s’originin com a conseqüència de l’accés i ús de la contractació de serveis, únicament seran objecte de tractament automatitzat i seran cedides en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada per l’Usuari.

Dades i autorització al tractament de les seves dades personals

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ com a responsable del Fitxer, li informa que en el moment en què l’Usuari ens facilita les seves dades de caràcter personal, a través dels diferents formularis continguts en aquest lloc web o correus electrònics està donant la seva autorització expressa i consentiment per a la incorporació i tractament de les seves dades en els nostres Fitxers, encara que amb el caràcter revocable i sense efectes retroactius, acceptant la present política de privacitat respecte a les dades facilitades, que en tot moment seran tractades confidencialment, observant tots els requeriments legals recollits en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable dins del territori Espanyol, quedant sotmès qualsevol Usuari que utilitzi aquest lloc web tant en territoris nacionals com estrangers.

Dades sol·licitades i finalitat

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ l’informa que en cap cas l’Usuari està obligat a facilitar les seves dades de caràcter personal i que en cas que decideixi facilitar-les, aquestes seran apropiades, convenients i estrictament necessàries, en correspondència amb la consulta o sol·licitud del producte o servei d’interès per a l’Usuari i que siguin imprescindibles per prestar els serveis oferts o sol·licitats. Tots els camps requerits són de resposta obligatòria. Mitjançant els formularis de recollida de dades s’informa a l’Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que li són plantejades, essent declarades com a obligatòries les que siguin apropiades, rellevants i no excessives per a la presentació dels productes i / o serveis sol·licitats i / o contractats, així com les conseqüències de la obtenció de les dades o de la negativa a proporcionar-les. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui una afectació en la qualitat o en la quantitat dels serveis sol·licitats.

La recollida i tractament automatitzat de les dades per part de ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ a través d’aquest lloc web té per objecte la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis oferts per ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ, garantint una atenció integral a l’Usuari i, en particular, oferir-li un tractament correcte de les seves dades, facilitant a l’Usuari totes les dades personals necessàries per a la seva correcta i completa identificació, així com oferir-li informació sobre els serveis prestats i per a la recollida i tractament d’informació sobre les dades de l’Usuari en el transcurs de l’activitat i en l’enviament d’ofertes comercials en el futur, sobre productes i serveis que poden ser del seu interès, en l’enviament d’actualitzacions de serveis, l’enviament d’informació tècnica per mitjans tradicionals o electrònics, operativa o comercial, sobre productes o serveis oferts per ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ i / o terceres empreses col·laboradores, enviament periòdic de notificacions o enviament d’informació sol·licitada expressament per l’Usuari, aplicant als Fitxers totes les mesures de seguretat previstes en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i altres normatives en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com a garantia de la confidencialitat del tractament.

L’Usuari podrà accedir a les seves dades personals en qualsevol moment i exercitar el dret establert per la llei en quant a obtenir de manera gratuïta i veraç informació sobre les seves dades personals, l’origen de les mateixes i les comunicacions que se n’hagin fet o que es prevegi fer-ne, els propòsits i modalitats del tractament, la identitat i adreça del titular, dels responsables i del representant designat, la identitat des subjectes als que poden ser comunicades les seves dades personals o que puguin tenir coneixement d’elles a causa del seu treball. ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades ce caràcter personal de l’Usuari als seus Fitxers.

Cessió o comunicació de dades

Facilitant les dades personals, l’Usuari accepta voluntàriament i expressament la cessió i transmissió de les mateixes a altres entitats col·laboradores de ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ, ubicades a Espanya. ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ enviarà a tercers informació relacionada amb l’Usuari quan hagi obtingut l’autorització prèvia del mateix per compartir aquesta informació, o calgui compartir-la per facilitar-li el producte o servei sol·licitat, o calgui enviar aquesta informació a les entitats col·laboradores per facilitar-li el producte o servei del seu interès, o en resposta a citacions o requeriments legals o a ordres judicials.

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament per a les finalitats indicades.

Autorització i cancel·lació de dades

Per mantenir actualitzades les vostres dades personals, és necessari que informi sobre alguna modificació en les mateixes, en cas contrari no respondrem de la seva veracitat. Així mateix, l’Usuari manifesta que totes les dades que ens proporciona són certes i vigents per a la finalitat per a la qual li són sol·licitades i que són facilitades per ell mateix. Entendrem que si no cancel·la expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos, essent sempre tractades de forma adequada i per a la finalitat per a la qual es van obtenir.

Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades

En tot moment l’Usuari té dret a accedir gratuïtament als nostres Fitxers per consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat i cancel·lar-les si no desitja continuar-hi incorporat. Podeu comunicar el dret que voleu exercir, dirigint-se per escrit, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o altre document d’identitat a l’adreça C/Ciutat, 27, bxs., de Berga, 08600, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a info@mountainrunners.cat.

Comndicions generals de contractació de serveis

L’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ, entitat sense ànim de lucre
inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el
número 12637, i el número C177 en el Cens d’organitzadors d’activitats
fisicoesportives en el medi natural, amb CIF G63999817 i domicili social al C/Ciutat,
27, bxs., de Berga – 08600 – BARCELONA.

La selecció d’activitats que ofereix l’ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ és vàlida quan l’activitat estigui visible en el Lloc Web i amb els límits
de places disponibles. No tindrà l’usuari dret a exigir cap indemnització per existir
un retard o anul·lació en l’activitat respecte als terminis que s’indiquen.

Les formes de pagament per les quals podrà optar l’Usuari, no implicant cap d’elles
càrrec addicional, seran: Targeta de crèdit o dèbit (VISA, VISA-Electron,
MASTERCARD, etc.)

Els serveis que oferim, tenen la qualitat i característiques que es descriuen i
compten amb la garantia que la Llei fixa per a aquests. Si té preguntes, dubtes o
desitgés reclamar, un cop feta la reserva, haurà de dirigir-se a l’ASS. ESP.
MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ, a través de qualsevol de les formes de
contacte descrites.

Devolucions

El soci pot desistir de la condició de soci donant-se de baixa amb una antelació
mínima de 15 dies abans de l’emissió del rebut de la quota anual, per la resta de
serveis de l’entitat no es procedirà a la cancel·lació ni devolució de cap import per
cap concepte una vegada contractats els serveis.